เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs)

 1. No poverty (ขจัดความยากจน) ความยากจนจะหมดไป
 2. Zero hunger (ขจัดความหิวโหย) จะไม่มีใครต้องทรมานจากความหิวโหย
 3. Good health and well-being (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) ทุกคนจะมีความเป็นอยู่ที่ดี และได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง
 4. Quality education (การศึกษาที่เท่าเทียม) ทุกคนจะมีโอกาศเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
 5. Gender equality (ความเท่าเทียมทางเพศ) คนทุกเพศ จะมีสิทธิ์เสมอภาคเท่าเทียมกัน
 6. Clean water and sanitation (การจัดการน้ำและสุขาภิบาล) จะมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึงทุกพื้นที่
 7. Affordable and clean energy (พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้) พลังงานสะอาดจะเป็นพลังงานหลักของโลกใบนี้
 8. Decent work and economic growth (การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ) เศรษฐกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืน ทุกคนจะมีงานทำ
 9. Industry, innovation and infrastructure (อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน) จะมีเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อโลก และทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น
 10. Reduced inequalities (ลดความเหลื่อมล้ำ) ทุกคนจะมีความเสมอภาคกัน ไม่มีช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน
 11. Sustainable cities and communities (เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน) การมีบ้านที่ปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมที่ดีจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน
 12. Responsible consumption and production (แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน) จะมีระบบการผลิต และบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 13. Climate action (การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) สภาพอากาศจะแปรปรวนน้อยลง ปัญหาโลกร้อนจะสามารถแก้ไขได้
 14. Life Below Water (การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล) โลกใต้ท้องทะเลจะกลับมาสวยงามอีกครั้ง
 15. Life on land (การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก) ป่าไม้ภูเขาสัตว์ป่า จะกลับมาอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
 16. Peace, justice and strong institutions (สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก) สังคมจะไม่แตกแยก โลกจะมีแต่ความสงบสุข
 17. Partnerships for the goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ทั้งหมดนี้จะกลายเป็นจริง ถ้าทุกคนร่วมมือกันอย่างจริงจัง


แหล่งที่มา

un.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น