ผลการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ EP230011

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ EP230011 อัตราจ้างเดือนละ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกใน ลำดับที่ 1 เข้ารายงานตัว เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ในวันและเวลาราชการ) หากพ้นกำหนดจะถือว่า สละสิทธิ์

สำหรับผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้นับแต่วันที่ประกาศ

								

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก_นักวิชาก.pdf