ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ดังรายละเอียด.-

1. ขอให้บุคคลผู้มีรายชื่อ เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 รอบเวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอน การเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา ตามประกาศแนบท้ายนี้ และผู้สอบต้องชำระเงินด้วยตนเอง

2. ขอให้บุคคลผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ (ขอให้มาก่อนเวลา อย่างน้อย 10 นาที) โดยให้จัดทำไฟล์ สำหรับนำเสนอ 15 นาที - แนะนำตนเองและผลงานที่ผ่านมา พร้อมทั้ง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถาบันฯ (mdri.cmu.ac.th) ส่งไฟล์นำเสนอมาที่ mdri@cmu.ac.th ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2567

3. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ mdri.cmu.ac.th และผ่านระบบรับสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) กองบริหารงานบุคคล

 

								

เอกสารประกอบ

ประกาศ สัมภาษณ์ IT.png
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์_นักว.pdf
สัมภาษณ์ IT.png