ชื่อภาษาไทย :
นางนิตยา บุญทิม

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Mrs.Nittaya Boontim

อีเมล :
nitaya.b@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ :
 • วิเคราะห์กระบวนการของจุลินทรีย์
 • สารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ

 • สังกัด :
  หน่วยวิจัยจุลชีววิทยาประยุกต์

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ