ชื่อภาษาไทย :
ดร.ปริญญา จันทรศรี

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Parinya Chantrasri

อีเมล :
parinya.c@ cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ :
 • การเจริญเติบโตของพืชและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการโรคและแมลง
 • การผลิตและการจัดการทางด้านเกษตรอินทรีย์

 • สังกัด :
  ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ