ชื่อภาษาไทย :
ดร.วิลาวัลย์ คำปวน

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Wilawan Kumpoun

อีเมล :
wilawan.k@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การผลิตทางชีวภาพ) พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัย Iwate ประเทศญี่ปุ่น

ความเชี่ยวชาญ :
 • การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
 • การยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เพื่อประโยชน์ทางการค้า

 • สังกัด :
  หน่วยวิจัยสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ