หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันฯ


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลับเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ชุมชน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น โดยการเปิดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยสู่สังคม

สนใจสามารถติดต่อได้ที่ : 053-942478   งานบริหารงานวิจัยฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

#
 
หลักสูตร
 
เนื้อหา
 
ระยะเวลา
หลักสูตร
ราคา
 
จำนวนคน
 
1 ชันโรงและแมลงมากคุณค่า
 • ทำความรู้จักกับชันโรง "แมลงมากคุณค่า"
 • ความหลากหลายและลักษณะทั่วไปของชันโรง
 • ความสำคัญและการใช้ประโยชน์จากชันโรง
 • รู้จักองค์ประกอบในรังชันโรงและการจัดการรังชันโรงเบื้องต้นสำหรับชันโรงชนิดที่ใช้เลี้ยงเชิงอุตสาหกรรม
 • การเก็บน้ำผึ้งจากชันโรงและการเก็บรักษาน้ำผึ้งชันโรงหลังการเก็บเกี่ยว
 • การทำเครื่องดื่มสมุนไพรน้ำผึ้งชันโรง/การทำสบู่น้ำผึ้ง/แชมพูสมุนไพรผสมน้ำผึ้ง (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
1 วัน 1,000 บาท
ต่อ 1 ท่าน
15 คน
2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น (เลือกได้ 1 หัวข้อ)
 • หมู/เนื้อ แดดเดียว
 • แหนมหมู
 • ไส้กรอกหมู
 • ไส้อั่วสมุนไพร
 • ถั่วลิสงทรงเครื่อง
 • แยกผลไม้
 • น้ำผลไม้
 • น้ำสมุนไพร
1 วัน 700 บาท
ต่อ 1 ท่าน
15 คน
3 การปลูกพืชไฮโดรพอนิกส์
 • หลักการผลิตพืชในระบบไฮโดรพอนิกส์
 • รู้จักระบบไฮโดรพอนิกส์ในแบบต่าง ๆ
 • การจัดการธาตุอาหารในการผลิตพืชไฮโดรพอนิกส์
 • การวางแผนการผลิตพืชใช้ระบบไฮโดรพอนิกส์
 • แนวทางการทำธุรกิจไฮโดรพอนิกส์
 • การเพาะเมล็ดผักในฟองน้ำ
 • การล้างระบบปลูก
 • เตรียมสารละลายธาตุอาหาร
 • การปรับ EC/pH
 • การย้ายกล้า
 • การดูแลผักในแปลงและการจัดการโรคและแมลง
 • ศึกษาดูงานโรงเรือนระบบ evaporative cooling (ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1 วัน 1,200 บาท
ต่อ 1 ท่าน
15 คน
4 การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทน เพื่อการถนอม/ประกอบอาหาร
 • ความรู้ด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบต่างๆ และการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน
 • การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทน เพื่อถนอมอาหารและประกอบอาหาร
 • การสร้างกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการถนอมอาหาร
 • ทดลองประกอบอาหารจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบแห้งด้วยกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1 วัน 1,200 บาท
ต่อ 1 ท่าน
15 คน
สนใจสามารถติดต่อได้ที่ : 053-942478   งานบริหารงานวิจัยฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่