เปิดรับข้อเสนอการวิจัย “ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง” ประจำปี 2565

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย “ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง” ประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความสามารถสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และแสดงศักยภาพในระดับนานาชาติ โดยให้การสนับสนุนไม่เกิน 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ อย่างน้อย 1 ทุน จะให้การสนับสนุนกับนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

ขอบเขตการสนับสนุน ประจำปี 2565: เปิดกว้างให้กับนักวิจัยทุกสาขาที่ทำงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักวิจัยและการใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐาน ให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ สร้างผลงานด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง เช่น การรองรับหรือยกระดับอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการยุคใหม่ ของประเทศ มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม หรือ สนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ส่งเสริมความยั่งยืน

นักวิจัยสถาบันฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2565 ในระบบ NRIIS

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
   https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11554