การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการจริยธรรมในมนุษย์ ครั้งที่ 10 โดยส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันที่ 9 เมษายน 2565

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10 เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนฟอร์มการจัดทำแบบสอบถาม หนังสือนำ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของคณาอาจารย์ นิสิต และนักวิจัยในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ อาคารทันตแพทย์ศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ซึ่งมีค่าลงทะเบียน จำนวน 2,000 บาท

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfNxQwhMdZV.../viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

โทร. 02-563-5252 ต่อ 5017 และ 089-693-305

								

เอกสารประกอบ

275998606_986038855652835_3974426017598208971_n.jpg