Voice of Director ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

จากหมวดหมู่ voice of director

เนื่องในวาระศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

กระผม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากรในสังกัด รวมทั้งคณาจารย์เครือข่าย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าอุปสรรคและทุ่มเททั้งกายและใจ ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านต่างๆ ของสถาบันฯ ตลอดปีที่ผ่านมา ทุกๆ ท่านมีส่วนร่วมในการผลักดันและสร้างผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้สอดรับกับแผนพัฒนาฯ สามารถสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เพื่อขยายบทบาทการวิจัยและการพัฒนาประเทศได้ต่อไป


ในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านเราต้องใช้หลักคิดที่ว่าไม่มีอะไรที่จะสกัดกั้นความรู้ ความสามารถ ของเรา เราต้องสร้างความท้าทายให้มีเป้าประสงค์ที่สูงสุดเพื่อเราจะได้มีความมุ่งมั่นในการทำงานและเดินไปให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่เรากำหนดไว้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เป็นฟันเฟืองในการทำงานวิจัย บริการวิชาการ และงานด้านสนับสนุนเพื่อให้สถาบันฯ แห่งนี้ ประสบความสำเร็จ บางอย่างเราอาจมองไม่เห็น เราต้องสร้างการมองเห็นเพื่อพัฒนาองค์กรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป


ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
พระบารมีแห่งบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พระบรมธาตุดอยสุเทพ
พระธาตุดอยคำ  บารมีของครูบาศรีวิชัย
พระพุทธพิงคนคราภิมงคล พระประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
มีพลังความคิดที่จะร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนางานสังคมและประเทศชาติ
ให้สถิตสถาพรและสำเร็จลุล่วงในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไป


และท้ายสุดขอฝากไว้ในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้ ผมขอแสดงความห่วงใยและปรารถนาดีมาถึงทุกท่านในการดำเนินชีวิตที่มีความสุขในช่วงปีใหม่ ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย รักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ฉีดวัคซีนครบตามสูตรของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และปฏิบัติตนภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด

ขอบคุณครับ

								

เอกสารประกอบ

เนื่องในวาระศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 256.jpg