Voice of Director ฉบับเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จากหมวดหมู่ voice of director

สวัสดีครับ....ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน

         สวัสดีครับ.. ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน  ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 9 ประจำเดือนเมษายน- พฤษภาคม 2563   ที่กระผมได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกับทุกท่าน เพื่อแจ้งข่าวสารด้านงานวิจัยและกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ทุกท่านได้ทราบ

          สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่ส่งผลกระทบไม่เฉพาะชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงคนไทยทุกคน และประชากรทั่วโลก ซึ่งขณะนี้สำหรับประเทศไทย โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายเวลา พ...ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงใยนักศึกษา  โดยได้ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้ครอบคลุมในด้านต่างๆ  ได้แก่ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งออกเป็นลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 4,500.-บาท/ภาคการศึกษา หรือ 9,000.-บาท/ปีการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563   ลดค่าบำรุงหอพัก ร้อยละ 10 ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปี 2562 และตลอดปีการศึกษา 2563  นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรทุนให้เปล่าเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอีกกว่า 150 ล้านบาท  จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย 250 ล้านบาท   จัดสรรซิมโทรศัพท์แก่นักศึกษาทุกคน เป็นเวลา 3 เดือน รวมทั้งจัดเตรียมแท็บเล็ตสำรองสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์เพื่อให้นักศึกษาทุกคนเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึงและเกิดศักยภาพของการเรียนการสอน และคาดว่า ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยจะเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 

        ประกอบกับมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.. 2563  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการปิดที่ทำการมหาวิทยลัยชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.. 2563  ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 และฉบับที่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักและมีความห่วงใยบุคลากร โดยได้ดำเนินการให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้จัดทำประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง มาตราการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM2.5 ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563   ฉบับที่ ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563  ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 และฉบับที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563  โดยให้บุคลากรพิจารณาการทำงานแบบ Work from Home อย่างเหมาะสมทุกกลุ่มสายงานตามความสมัครใจ  และยังจัดทำ "แนวทางปฏิบัติงานแบบ Work from Home ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 และ PM 2.5 อาทิเช่น จัดเจลล้างมือ  เครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกายแบบอินฟราเรทไม่สัมผัสตัว  เครื่องฟอกอากาศ และจัดพื้นที่ Safe Zone        ณ บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสถาบัน กำหนดให้ปิดประตูทางเข้า-ออก  โดยผู้มาติดต่อต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ามาติดต่อ กำหนดจุดรับของ(พัสดุ) ที่จัดส่งมาจากภายนอก ณ บริเวณหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์   การจัดระยะห่าง (Social Distancing) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมต่างๆ เป็นการประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เป็นต้น 

           ขณะเดียวกันในสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต  ขอแจ้งให้บุคลากรเตรียมปรับตัวกับสภาวะ New Normal วิถีชีวิตใหม่ในโลกใบเดิมกับยุค COVID-19  ซึ่งจากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่า Disruption Technology จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลก แต่จากภาวะโรคระบาดส่งผลให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ดังเช่นแนวทางการวิจัยก็จะมุ่งเน้นไปทางด้านสุขภาพและอาหารเป็นหลักโดยเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฟื้นฟู) ที่ต้องนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในทุกบริบทของงานวิจัย   และวิกฤตในด้านการวิจัยของประเทศไทยโดยเฉพาะงบประมาณประจำปี 2563  สถาบันฯ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดงบดำเนินการ ซึ่งนักวิจัยทุกท่านต้องหาแนวทางการแสวงหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากนโยบายรัฐบาลจะพิจารณาการจัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัยประจำปีลดน้อยลง  ในขณะเดียวกันรัฐบาลยังต้องนำงบประมาณที่จัดสรรไปแล้วขอกลับมาใช้ในส่วนกลางเพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาด COVID-19   สำหรับสถาบันฯ ขอให้บุคลากรทุกท่านมีการใช้งบประมาณในทุกด้านอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุดและการดำรงชีวิตต้องนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ งดกิจกรรมประชุม/สัมมนาที่ไม่จำเป็น  ทั้งนี้  หากบุคลากรที่มีประวัติการเดินทางมาจากภูมิลำเนาหรือเดินทางมาจากสถานที่ที่มีเกณฑ์เสี่ยง หรือถูกกักแยกเพื่อสังเกตุอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และให้กรอกแบบบันทึกสุขภาพตัวเอง COVID-19 (CMU Self Health Check for COVID 19) ซึ่งพัฒนาโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์  

               กระผม  ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคระดมทุนพร้อมทั้งร่วมแรงร่วมใจในการตัดเย็บและจัดหาหน้ากากอนามัยแบบผ้า   เพื่อบริจาคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าของการต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19 แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

               ท้ายสุดนี้ ในนามของสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.. 2562 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ   โดยจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)  และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ..2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19  สำนักงาน ก.. จึงได้งดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการมอบรางวัลในโอกาสต่อไป   

ด้านงานวิจัย

  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดตั้งหน่วยพัฒนาธุรกิจ (Business Development Unit : BDU) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคลากรสร้างองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เกิดการนำทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการให้ความคล่องตัว โดยมีรูปแบบการให้บริการ ได้แก่ 1) การนำผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ การจดทรัพย์สินทางทางปัญญา 2) ส่งเสริมการบ่มเพาะธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี/เทคโนโลยีใหม่ สู่ผู้ประกอบการเริ่มต้น (Start up)  3) บริการให้คำปรึกษาแก่ภาคเอกชน ด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และการวิจัย 4) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย 5) ให้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานสถาบันฯ ชั้น 2
  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ขอแนะนำระบบเว็บไซต์แผนที่ดิจิทัลเพื่อการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการนำเสนอข้อมูลวิธีการดำเนินงานและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ต่อสาธารณชน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้จากชุมชน/หน่วยงานหนึ่งไปยังอีกชุมชน/หน่วยงานหนึ่ง และยกระดับความรู้ที่เกิดขึ้นให้เป็นคลังความรู้ของประเทศ ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึง ทุกที่ และทุกเวลา ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dkmmap.nrct.go.th
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet NEJM ลงวันที่ 17 เมษายน 2563  สามารถดูรายละเอียดประกาศฉบับนี้ได้ที่  https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/RACNewsFiles/2563000042.pdf  ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริม
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอันดับ 1-20 ของโลก (TOP 20) ลงวันที่ 29 เมษายน 2563   สามารถดูรายละเอียดประกาศฉบับนี้ได้ที่ https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews. aspx?id1=25630017

ทุนวิจัย 

          ในห้วงเวลานี้ผมขอแจ้งแหล่งทุนวิจัยให้พวกเราเพื่อเป็นช่องทางในการเตรียมพร้อมในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย  โดยมีแหล่งทุนที่น่าสนใจ อาทิ

  • โครงการ Institutional Links (IL)     เป็นทุนที่ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยด้านการทำวิจัยและนวัตกรรม มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและความท้าทายในการพัฒนาประเทศ เช่น ด้านสภาพอากาศ การเข้าถึงสวัสดิการสุขภาพ ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน โครงการวิจัยที่จะเสนอขอทุนมุ่งเน้นหัวข้อวิจัย 1) ด้าน BCG และงานวิจัยโควิด-19  2) ด้าน Data Economy  3) Aging Society  4.  Social Science and Humanities และ 5) Sustainable Management of Natural Resource  ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่  https://bit.ly/2VRgnBV   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 
  •  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ   British Council เปิดรับทุนวิจัยโปรแกรมNewton Fund Impact Scheme (NFIS) เป็นทุนที่มอบให้แก่ผู้ที่เคยได้รับทุนวิจัย   Newton Fund มาก่อน มีเป้าหมายในการพัฒนางานวิจัยสู่การเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้ และการต่อยอดในระดับนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างชัดเจน ในหัวข้อ 1. พัฒนาวิธีการวินิจฉัยและชุดตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วและแม่นยำ  2. พัฒนายาและวัคซีน  3. พัฒนาชุดป้องกันของบุคลากรการแพทย์ (Personal  Protective Equipment, PPE)  4.  พัฒนาหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ทางการแพทย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.britishcouncil.or.th/newton-fund-impact-scheme  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

 

“แล้วพบกันฉบับเดือนต่อไป”