Voice of Director ฉบับเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

จากหมวดหมู่ voice of director

สวัสดีครับ....ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน

สวัสดีครับ.. ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน  ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2563   ที่กระผมได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกับทุกท่าน เพื่อแจ้งข่าวสารด้านงานวิจัยและกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ทุกท่านได้ทราบ


ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  (2019-nCoV) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “โรคอู่ฮั่น”  ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคชาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า     ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หากอยู่ในที่ชุมชนควรสวมหน้ากากอนามัย และให้อยู่ห่างจากผู้มีอาการของทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หมั่นล้างมือด้วยสบู่และให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น   และอีกเรื่องหนึ่งที่กระผมมีความห่วงใยทุกท่าน โดยช่วงเวลานี้ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง เริ่มกลับมารุนแรงอีกครั้ง พบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ   กระผมจึงขอส่งความห่วงใยต่อสุขภาพของบุคลากรทุกท่าน ขอให้ป้องกันตัวเองเบื้องต้นโดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือเปิดเครื่องฟอกอากาศในที่ทำงาน  ไม่อยู่ในที่โล่งแจ้ง หรืองดการออกกำลังกายในช่วงค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีผู้แทนผู้บริหารและบุคลากรได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองฯ  ณ หอประชุม มช. ในภาคเช้าเป็นการจัดงานเพื่อให้ประชาคม มช. ทุกระดับ ส่วนภาคบ่ายมีนักวิจัยร่วมฟังการเสวนาวิชาการนานาชาติ (International Dialogue) เรื่อง “SDGs and the Role of University” โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายขอการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs – Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ


ด้านงานวิจัย

สถาบันฯ ขอแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบเกี่ยวกับ

 1. ความคืบหน้าโครงการวิจัยยุทธศาสตร์ที่ 3 ล้านนาสร้างสรรค์  ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 1 โครงการ   ได้แก่ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือซึ่งมีกลิ่นหอมจากดอกไม้ล้านนาโดยใช้เทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชั่น  โดยมี ผศ.ดร.ธนียา               เจติยานุกรกุล  เป็นหัวหน้าโครงการ     
 2. ขอต้อนรับนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ จำนวน 2 ท่าน Miss.Chee Yi Jie และ Miss. Nuha Binte Ies จากสถาบัน   Singapore Institute of Technology (SIT) มาฝึกงานทางด้านผึ้ง โดยมี ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง   ดร.เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ และ ดร.สุภกิจ ไชยพุฒ เป็นผู้ดูแล  ระยะเวลา 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 16 กรกฎาคม 2563
 3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ  คือ คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย (Thailand Agricultural Research Respository) หรือ TARR ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการความรู้ด้านการวิจัยและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์ http://www.tarr.arda.or.th  โดยมีข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหมด 35 หน่วยงาน และมีจำนวนข้อมูลในระบบกว่า 40,000 รายการ

ทุนวิจัย

ในห้วงเวลานี้ผมขอแจ้งแหล่งทุนวิจัยให้พวกเราเพื่อเป็นช่องทางในการเตรียมพร้อมในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย  โดยมีแหล่งทุนที่น่าสนใจ อาทิ

 1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program  (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) ในขอบข่ายสาขาสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Climate change  impact on natural and human systems) จำนวน 2 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
  1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มหาสมุทร และพื้นที่ชายฝั่ง
  2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
 2. กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เปิดรับสมัครทุนวิจัยขององค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
  1. โครงการวิจัยนวัตกรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัฑ์ขององค์การเภสัชกรรม
  2. โครงการวิจัยนวัตกรรมยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยเฉพาะผู้สูงอายุในเชิงป้องกันหรือ รักษาโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีข้อมูลผลการวิจัยพร้อมต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม
  3. โครงการวิจัยนวัตกรรมพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)/ โรคสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการบำบัดโรคและลดความเสี่ยงการเกิดโรค
  4. โครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาสาธารณสุขหรือรองรับสังคมผู้สูงอายุ
  5. โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพของประชาชน เช่น การผลิต การบริการ application การออกสู่ตลาด และการกระจายสินค้า เป็นต้น 

วงเงินสนับสนุน 1-3 ล้านบาทต่อโครงการ รวมทั้งสิ้น 25 ล้านบาท  เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th/rdi


อบรม/สัมมนา กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ฝึกอบรม   Deep tech เพื่อการทำธุรกิจ”  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์  อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้   โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยในเครือข่ายสถาบันฯ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน  ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับแนวทางการเปิด Startup/Spin off พัฒนาด้าน Deep Tech และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันฯ    ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม และตอบรับการฝึกอบรมฯ ได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  โทร.053-942478

“แล้วพบกันฉบับเดือนต่อไป”