ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเตรียมความพร้อมขณะเกิดอัคคีภัยและการดับเพลิงเบื้องต้น" ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ สถาบันฯ

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านในอาคารสถาบันฯ   และนักวิจัยที่มาติดต่องานที่สถาบันเป็นประจำ 
ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การเตรียมความพร้อมขณะเกิดอัคคีภัยและการดับเพลิงเบื้องต้น”   โดย วิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่  ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562  เวลา 13.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมสถาบันฯ  และลานจอดรถยนต์หน้าตึกสถาบันฯ  การแต่งกายเสื้อสีเหลือง/กางเกง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไป โทร.42456