ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการอำนวยการประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่