การประชุมคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ต้อนรับ และของที่ระลึก ครั้งที่ 1/2562

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ต้อนรับ และของที่ระลึก งานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562  เพื่อเตรียมงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28  พฤศจิกายน  2562     ณ ห้องประชุมชั้น 3  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี