การประชุมบุคลากร ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมบุคลากร   ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันฯ