ชื่อภาษาไทย :
ดร.เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Rewat Phongphisutthinant

อีเมล :
rewat.p@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์) พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ :
 • เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
 • การเก็บรักษาอาหารและการแปรรูป
 • เทคโนโลยีการหมัก

 • สังกัด :
  หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ