ชื่อภาษาไทย :
ดร.ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Takonwan Sirisawad

อีเมล :
takonwan.s@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ :
 • ธาตุอาหารของพืช
 • การเจริญเติบโตของพืชและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 • สังกัด :
  หน่วยวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ