ชื่อภาษาไทย :
ดร.ประทุมพร ยิ่งธงชัย

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Pratoomporn Yingthongchai

อีเมล :
pratoomporn.y@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ :
 • การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม
 • การจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช : เก็บข้อมูลลักษณะและการใช้ประโยชน์จากพืช

 • สังกัด :
  ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ