ชื่อภาษาไทย :
ดร.พัฒธาวินท์ เล็งคิดวรภิภัส

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Phatthawin Lengkidworraphiphat

อีเมล :
phatthawin.l@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ :
 • Meat and meat products
 • Protein foods
 • Nutrition
 • Functional foods

 • สังกัด :
  ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ