ชื่อภาษาไทย :
ดร.จุไรรัตน์ โขงรัมย์

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Jurairat Khongrum

อีเมล :
jurairat.kh@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร์)

ความเชี่ยวชาญ :
Functional food, Functional ingredient, Toxicity, Cognitive function, Behavior neuroscience, Neurodevelopment, Neuropathy pain, Molecular neuroscience, Neurophysiology

สังกัด :
ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

CMU-MIS :
ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ