ชื่อภาษาไทย :
ดร.ดลพร ดาราณรงค์

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Donraporn Daranarong

อีเมล :
donraporn.d@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ :
 • เคมีพอลิเมอร์
 • การสังเคราะห์ วิเคราะห์ และทดสอบพอลิเมอร์
 • พลาสติกชีวภาพ
 • พอลิเมอร์ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพสำหรับใช้ทางการแพทย์

 • สังกัด :
  ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ