ชื่อภาษาไทย :
ดร.สิริญญา ทายะ

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Sirinya Taya

อีเมล :
sirinya.t@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ :
 • การทดสอบฤทธิ์ก่อมะเร็งและต้านมะเร็งในสัตว์ทดลอง
 • การศึกษากลไกการต้านมะเร็งของสารทดสอบ

 • สังกัด :
  หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ