ชื่อภาษาไทย :
ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Jiranat Techarang

อีเมล :
jiranat.t@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความเชี่ยวชาญ :
 • การปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ
 • การแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีความดันสูงยิ่ง (Ultra-high pressure technoloy)

 • สังกัด :
  ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ