ชื่อภาษาไทย :
ดร.สุภกิจ ไชยพุฒ

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Supakit Chaipoot

อีเมล :
supakit.ch@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)

ความเชี่ยวชาญ :
 • แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • เทคโนโลยีเอนไซม์จากเชื้อบริสุทธิ์

 • สังกัด :
  หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ