ชื่อภาษาไทย :
ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Bajaree Chuttong

อีเมล :
bajaree.c@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กีฏวิทยา) พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ :
 • การผสมเกสรผึ้ง
 • การเลี้ยงชันโรง
 • คุณค่าทางโภชนาการของน้ำผึ้ง

 • สังกัด :
  ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ