ชื่อภาษาไทย :
ดร.รัตชยุดา กองบุญ

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Ratchayuda Kongboon

อีเมล :
ratchayuda.k@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ :
 • วิเคราะห์วัฏจักรของการผลิตอาหารและผลผลิตทางการเกษตร
 • วิเคราะห์การใช้น้ำตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์ Water footprint
 • วิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Carbon footprint)

 • สังกัด :
  หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ