ชื่อภาษาไทย :
ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Boonrak Panchaisri

อีเมล :
boonrak.p@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ :
 • ข้าว
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคลำไอออน

 • สังกัด :
  หน่วยวิจัยเทคโนโลยีลำอนุภาคและพลาสมา

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ