ชื่อภาษาไทย :
ดร.เสวต อินทรศิริ

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Saweat Intarasiri

อีเมล :
saweat.intarasiri@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย/มหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดน

ความเชี่ยวชาญ :
 • เทคโนโลยีลำไอออน
 • เทคโนโลยีพลาสมา
 • การวิเคราะห์พื้นผิว
 • วิศวกรรมพื้นผิว
 • วิศวกรรมนาโน
 • อัญมณีและเครื่องประดับ

 • สังกัด :
  หน่วยวิจัยเทคโนโลยีลำอนุภาคและพลาสมา

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ