ชื่อภาษาไทย :
ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Chaiartiid Inkham

อีเมล :
chaiartid.i@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน) พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ :
 • ธาตุอาหารของพืช
 • ระบบการผลิตไม้ดอก
 • การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

 • สังกัด :
  หน่วยวิจัยธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ