KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ One Stop and Service Mind  งานการเงิน การคลัง และพัสดุ  

หน่วยการเงินและบัญชี

 1. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายโครงการวิจัยงานการวิจัยฯ

หน่วยพัสดุ

 1. D1 พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
 2. D2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
 3. D4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2562
 4. D4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2562
 5. D5 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 6. D6 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ สำนักงบประมาณ
 7. D7 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ กรมส่งเสริมการปกครอง
 8. D8 ประกาศ มช. เรื่องความโปร่งใส
 9. D8.1 แบบ รร.1, รร.2
 10. D9 การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ
 11. D9.1 แบบบัญชีวัสดุ แบบทะเบียนครุภัณฑ์
 12. D9.2 ใบเบิก
 13. D10 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนนการจัดหาพัสดุ ตาม ว119
 14. แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายไตรมาส
 15. ก (1.1) บันทึกขอรับมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 16. ก (1.2.1) รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ
 17. ก (1.2.2) บันทึกรายงานผลการพิจารณา
 18. ก (1.2.3) แบบ รร.1, รร.2
 19. ก (1.2.4) ใบตรวจรับพัสดุ
 20. ก (1.2.5) บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุและค่าจ้างเหมา
 21. ก (1.2.6) บันทึกข้อความส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
 22. ก (1.2.6.1) ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
 23. ก (1.2.7) บันทึกส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายไตรมาส
 24. ก (1.2.7.1) ตารางประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายไตรมาส
 25. ก (1.2.8) ขออนุมัติในหลักการตาม ว119
 26. ก (1.2.9) ขอความเห็นชอบและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม ว119
 27. ก (1.2.10) บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุและค่าจ้างเหมา
 28. ก (1.2.11) บันทึกส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
 29. ก (1.2.11.1) ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
 30. ก (1.2.12) บันทึกส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายไตรมาส
 31. ก (1.2.12.1) ตารางประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายไตรมาส
 32. ก (2.1) บันทึกขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและรายงานผลการกำหนดฯ
 33. ก (2.2) ขออนุมัติในหลักการตาม ว119
 34. ก (2.3) ขอความเห็นชอบและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม ว119
 35. ข (1.1) บันทึกขออนุมัติเบิกค่าวัสดุและค่าจ้างเหมา
 36. ข (2.1) รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ
 37. ข (2.2) บันทึกขอรับมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 38. ข (2.3) บันทึกขออนุมัติเบิกค่าวัสดุและค่าจ้างเหมา
 39. ข (3.1) บันทึกขอส่งมอบทรัพย์สินของโครงการให้แก่สถาบันฯ