ประกาศสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบเพิ่มศักยภาพ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา

1. พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ด้าน SROI) ตำแหน่งเลขที่ EP230008 อัตราจ้างเดือนละ 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องมาถึงห้องสอบอย่างช้าไม่เกิน 15 นาที ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ

2.พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ด้านนโยบายและแผน และ EdPEx) ตำแหน่งเลขที่ EP230013 อัตราจ้างเดือนละ 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป

ขอให้บุคคลผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องมาถึงห้องสอบอย่างช้าไม่เกิน 15 นาที ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ
 

								

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน_EdPEx.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน_SROI.pdf
สอบข้อเขียน 2 ตำแหน่ง.png