ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่่อง ขายทอดตลาดพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจําเป็นในการใช้งาน

จากหมวดหมู่ ข่าวการเงิน / คลัง / พัสดุ

ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่่อง ขายทอดตลาดพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจําเป็นในการใช้งาน  

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัสดุและยานพาหนะ งานการเงิน การคลังและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.0 5394 2458 ในวันและเวลาราชการ  และเอกสารรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

								

เอกสารประกอบ

ประกาศสถาบันฯ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุฯ.pdf