ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

								

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อตำแหน่งเลขานุการสถาบัน.pdf