ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประกาศผลการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ตามรายะละเอียดแนบในเอกสารฉบับนี้

								

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการคัดเลือก20-07-64.pdf