ประกาศ สถาบันฯ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Work from Home) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศ สถาบันฯ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Work from Home) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 เมษายน 2564

								

เอกสารประกอบ

ประกาศสถาบันฯ ฉบับที่ 3.pdf