แนวปฏิบัติคัดเลือกบุคคล (สัมภาษณ์ ด้วยระบบ ZOOM) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย)

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติคัดเลือกบุคคล (สัมภาษณ์ ด้วยระบบ ZOOM) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย)

ตามเอกสารดังแนบ

								

เอกสารประกอบ

ประกาศสถาบันฯ.pdf