ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 1/2564

จากหมวดหมู่ ข่าวการเงิน / คลัง / พัสดุ

ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 1/2564 (อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการใช้รถยนต์ส่วนกลางของสถาบันฯ)  ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

								

เอกสารประกอบ

ประกาศสถาบันฯ.pdf