ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการแลบะเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9/2564 (เงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความประเภท Review article ในวารสาร Chiang Mai University J

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 9/2564  กำหนดให้มีเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความประเภท Review article ในวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences (ค่าตอบแทน) โดยพิจารณาจากค่า H-index ของ First author หรือ Corresponding author คนใดคนหนึ่ง โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus ทั้งนี้ การยื่นขอรับเงินอุดหนุนสามารถยื่นแบบฟอร์มพร้อมต้นฉบับที่ตีพิมพ์แล้ว มายังสำนักงานบริหารงานวิจัย  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx?id1=25640014