การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 3

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

ศูนย์ภูมิภาคดานสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 3 (ICBMS 3) ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2564 ใรูปแบบ Hybrid Platform 1) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.burmaconference.com/proceedings/