ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 1

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติการของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 1  ลงวันที่  11 มกราคม 2564  และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตราการแนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19 ระลอกใหม่ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3)   ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

								

เอกสารประกอบ

ประกาศ wfh สถาบันฯ.pdf