ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรา 2019 (COVID-19) และป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM2.5 (ฉบับที่ 4)

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรา 2019 (COVID-19) และป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM2.5 (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563  ดังแนบ

								

เอกสารประกอบ

20200501084704.pdf