Voice of Director ฉบับเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

จากหมวดหมู่ voice of director

สวัสดีครับ....ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน

สวัสดีครับ.. ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน  ฉบับนี้เป็นฉบับ ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562     ที่กระผมได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกับทุกท่าน เพื่อแจ้งข่าวสารด้านงานวิจัยและกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ทุกท่านได้ทราบ


เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันฯ ได้จัดการแถลงข่าวเรื่อง ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0”    ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้  ดร.บุญรักษ์  พันธ์ไชยศรี  และ ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง   ได้ประสบความสำเร็จในการคิดค้นพัฒนาข้าวด้วยวิธีการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าวิธีดั้งเดิมมาก คือ เทคโนโลยีกระตุ้นการกลายพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง จำนวน 3 พันธุ์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นดังต่อไปนี้ 1) ข้าวหอมเพื่อการบริโภค (มช 10-1 หรือ FRK-1) 2) ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง (เทพ 10-5 หรือ MSY-4)  3) ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์ (เทพ 10-7 หรือ OSSY-23)  นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรด้านข้าว ซึ่งมีกรอบความร่วมมือโดยใช้สายพันธุ์ข้าวพันธุ์กลายที่ได้จากการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำจำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ข้าว FRK-1 ข้าวสังข์หยดพัทลุงพันธุ์กลาย MSY-4 ข้าวสังข์หยดพัทลุงพันธุ์กลาย OSSY-23 ไปทดลองปลูกที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการช่วยแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์   ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อแก้ปัญหาการปลูกข้าวที่ได้ผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ไม่ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว และเป็นการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชาวนาในแต่ละพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน   นอกจากนี้ยังได้จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมข้าวลำไอออนสู่เกษตรกรข้าวไทยยุค 4.0”  วิทยากร โดย ดร..บุญรักษ์ พันธุ์ไชยศรี  และ นายเมธัสสิทธิ์        ลัคนทินวงศ์ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี  ให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  สถาบันฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร   ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561    โดยมี ศ.ดร.สุพล อนันตา เป็นประธาน  พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง     รศ.ดร.กรุณา รักษวิณ และ รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล เป็นกรรมการ  และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ในโอกาสนี้ กระผมพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2562 ประเภทรางวัล “นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทางวิชาการอย่างสูง” โดยจะมีพิธีมอบรางวัลและเข็มช้างทองคำในวันสถาปนามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประจำปี 2563  ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยลัยเชียงใหม่


สุดท้ายนี้ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  กระผมขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเพื่อสังสรรค์ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562   ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สถาบันฯ  โดยจะมีกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร  งานมุทิตาจิต นางนิตยา มหาไชยวงค์ สังกัดโครงการเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) ซึ่งได้ร่วมงานสถาบันฯ จบครบเกษียณอายุการทำงาน โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านผ้า รวมทั้งเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผ้าเป็นระยะเวลายาวนาน จนนำชื่อเสียงมาสู่สถาบันฯ  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาโดยตลอดระยะเวลาการทำงาน ณ ที่แห่งนี้  และในคราวเดียวกันขอเชิญทุกท่านแสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี ได้รับรางวัลช้างทองคำ ประจำปี 2562 และการมอบรางวัลผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด  และร่วมรับประทานอาหาร  กิจกรรมสังสรรค์ นันทนาการ  จับฉลากมอบของขวัญแก่ทุกท่าน และในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณ ผู้บริหาร หัวหน้างาน นักวิจัย หัวหน้าหน่วยวิจัย ตลอดจนหัวหน้าโครงการวิจัย ที่สนับสนุนของขวัญเพื่อเป็นรางวัลสำหรับบุคลากรทุกท่าน

“แล้วพบกันฉบับเดือนต่อไป”


เนื่องในวาระศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563 ที่จะถึงนี้  กระผม ศาสตราจารย์  ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอส่งความปราถนาดีและระลึกถึงมายังผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้บริหารและบุคลากร หัวหน้าหน่วยวิจัย หัวหน้าศูนย์วิจัยของสถาบันฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

พระบารมีแห่งบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พระบรมธาตุดอยสุเทพ พระธาตุดอยคำ

บารมีของครูบาศรีวิชัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล พระประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ

มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพลังความคิดที่จะร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนางาน

สังคมและประเทศชาติ ให้สถิตสถาพรและสำเร็จลุล่วงในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไป