Voice of Director ฉบับเดือน สิงหาคม-กันยายน 2562

จากหมวดหมู่ voice of director

สวัสดีครับ....ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน

สวัสดีครับ.. ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน  ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562     ที่กระผมได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกับทุกท่าน เพื่อแจ้งข่าวสารด้านงานวิจัยและกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ทุกท่านได้ทราบ  


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และนักวิจัยสังกัดสถาบันฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนสภาเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วยประธานสภาเกษตรจังหวัดลำพูน  เชียงใหม่ พะเยา  และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตกรจังหวัดลำพูน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวของจังหวัดลำพูน ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นอกจากได้ปรึกษาหารือการบูรณาการงานวิจัยกับชุมชน/ภาคเอกชนเพื่อรับทราบเกี่ยวกับประเด็นงานวิจัยเรื่องข้าวแล้ว ยังได้เกิดหัวข้อวิจัยในประเด็นสืบเนื่องเที่จะพัฒนาข้อเสนอโครงการในหัวข้อไผ่  และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     และเมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2562 กระผม พร้อมด้วย ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง ตำแหน่ง นักวิจัย ได้นำเสนองานวิจัย "ข้าวพันธุ์ใหม่คุณภาพดีและผลผลิตสูงเพื่อชาวนาไทย 4.0"   ให้กับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสที่มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการนำเสนอยุทธศาสตร์ บทบาทในการพัฒนาภูมิภาค และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางในการนำองค์ความรู้สหสาขา (วิทยาศาสตร์ สังคม และมนุษยศาสตร์) มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ  ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย   ในคราวเดียวกันเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562  โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ได้ประสานงานและเชิญคุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคุณองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับทีมวิจัยเกี่ยวกับแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไผ่เพื่ออุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ   ณ ห้องประชุมสถาบันฯ   ผลที่ได้รับจากการประชุมปรึกษาหารือจะนำมาซึ่งแผนงานโครงการวิจัยที่จะเกิดขึ้นของสถาบันฯ    โดยเป็นการพัฒนาข้อเสนอร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัยเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยกับชุมชน/ภาคเอกชน


เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562  สถาบันฯ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิแคร์ จำกัด โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   และคุณศุภเดช อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอตแลนต้า เมดดิแคร์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องวิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  สำหรับส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดกัญชา และสนับสนุนการวิจัยเพื่อผลิตสารสกัดกัญชาอย่างคุ้มทุน คุ้มค่า มีคุณภาพ ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตและผู้เรียนทุกช่วงวัยกลุ่มต่างๆ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ได้พัฒนาทักษะและความรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลา และตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน เพิ่มโอกาสในกรศึกษาตลอดไป โดยผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาว หรือการเรียนออนไลน์ผ่าน MOOC  ซึงคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบภายในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราถนา ใจผ่อง เป็นผู้อำนวยการโครงการ โดยมีสถานที่ตั้ง ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)


และสุดท้ายกิจกรรมของเดือนกันยายน 2562   ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 32 ปี   ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ อาคารสถาบันฯ โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วย พิธีทางศาสนา การจัดแสดงผลงานวิจัยเรื่อง “ข้าวพันธุ์ใหม่คุณภาพดีและผลิตสูงเพื่อชาวนาไทย 4.0” โดย ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี  ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง และทีมวิจัยจากสถาบันฯ  การจัดแสดง “ปทุมมา และกระเจียวพันธุ์ใหม่” โดย ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี, ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ หน่วยวิจัยธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน สถาบันฯ   การจัดแสดงผลงานวิจัย “นวัตกรรมต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากข้าวสีดำ และเชิญ ชิม ชม ซาลาเปา ขนมปัง น้ำชา สบู่ ที่ทำมาจากข้าวสี โดย รศ.ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์ ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถาบันฯ  พร้อมทั้งเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาสถาบันฯ  และร่วมโหวตการนำเสนอบทความวิชาการ การแบ่งปันความรู้ เรื่องเล่าจากการไปเสนอผลงาน รีวิวองค์ความรู้ จาก บุคลากรสถาบันฯ   และกิจกรรมในภาคบ่ายเป็นการพบปะหัวหน้าหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน