ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การขยายเวลาการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกนและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เรียน บุคลากร  

           สถาบันฯ ขอแจ้ง ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การขยายเวลาการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกนและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3  ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

								

เอกสารประกอบ

คำสั่งสถาบันฯ ขยายเวลา ฉบับที่ 3.pdf