แนวทางปฏิบัติงานแบบ Work from Home ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยหน่วยบริหารบุคคล ได้จัดทำ "แนวทางปฏิบัติงานแบบ Work from Home ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" มาเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติงานแบบ Work from Home ให้กับบุคลากรสถาบันฯ  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

								

เอกสารประกอบ

แนวทางการปฏิบัติงานแบบ Work from Home-PR (1).pdf