ประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM2.5 (ฉบับที่ 2)

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM2.5 (ฉบับที่ 2)

								

เอกสารประกอบ

20200324161551_Page_1.jpg
20200324161551_Page_2.jpg
covid2.jpg