ประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกนและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM2.5 (ฉบับที่ 1)

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM2.5 (ฉบับที่ 1)

								

เอกสารประกอบ

covid1.jpg
ประกาศโควิดสถาบันฯฉบับที่ 1.pdf