ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง 1. หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ 2. หัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง   1. หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ 2. หัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

								

เอกสารประกอบ

20200212095710.pdf