รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ, หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังรายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stri.cmu.ac.th   และสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป โทร.053942477

								

เอกสารประกอบ

รับสมัครสอบคัดเลือกหัวหน้างาน 2 ตำแหน่ง.pdf